Lớp "Công tác kiểm soát trong HTX" tại tỉnh Điện Biên

Công tác kiểm soát nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch bộ máy quản lý, đồng thời nâng cao năng lực ban kiểm soát và phát huy quyền làm chủ của thành viên HTX. Theo Luật HTX thì quyền hạn và nghĩa vụ của ban kiểm soát tại các HTX bao gồm: kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật và Điều lệ; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên HTX theo quy định của pháp luật, điều lệ...

Nếu thực hiện tốt các vấn đề trên sẽ giúp cho HTX thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh được tiến hành một cách có hiệu quả, giúp bảo vệ tài sản của HTX, bảo vệ lợi ích của thành viên và đảm bảo tính chính xác, đồng bộ các hoạt động tài chính, tránh sai sót và gian lận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ HTX.

Tuy nhiên để thực hiện được điều này đòi hỏi Ban kiểm soát các HTX cần hiểu rõ và nắm vững các quy định nêu trên đồng thời cán bộ làm công tác kiểm soát cần phải có những kiến thức nhất định về tài chính, kế toán. Mặc khác nếu công tác kiểm soát trong HTX được thực hiện tốt giúp cho HTX phát hiện sớm các hạn chế yếu kém trong hoạt động từ đó có những giải pháp phù hợp và kịp thời. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát tại các HTX, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Điên Biên tổ chức lớp tập huấn "Công tác kiểm soát trong HTX" cho cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát trong HTX trên địa bàn tỉnh.

Lớp học đã diễn ra trong không khí học tập sôi nổi và tích cực. Các học viên đã cùng nhau trao đổi về các nội dung:

- Tổng quan về HTX và kiểm soát HTX

- Trình tự kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm soát HTX

- Nội dung kiểm tra, giám sát trong HTX: giám sát các hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật; Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nghị quyết của đại hội thành viên, hội đồng quản trị và quy chế HTX; Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, giám đốc, thành viên HTX; Kiểm tra tài chính, kế toán HTX; Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của HTX.

Một số hình ảnh của lớp học:

1476236299049 8070

1476236277978 8068

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp "Công tác kiểm soát trong HTX" tại tỉnh Điện Biên