Đào tạo cán bộ chủ chốt HTX

Hướng dẫn chương trình khung bồi dưỡng cán bộ chủ chốt hợp tác xã giai đoạn 2019 - 2025

Chi tiết:Quyết định - hướng dẫn.pdf
 
 

Chương trình khung Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt hợp tác xã giai đoạn 2019 - 2025

Chi tiết:Chương trình ngày 18.10.pdf
 
 

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt HTX

Chương trình được áp dụng cho đối tượng là cán bộ chủ chốt các Hợp tác xã (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán, Ban Kiểm soát)    

Đọc thêm...

 
 
Bạn đang ở: Home Đào tạo bồi dưỡng Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo cán bộ chủ chốt HTX