Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2020

STT Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Số lượng Nội dung chủ yếu Ghi chú
I Đào tạo cán bộ hợp tác xã 65
1 Hội đồng quản trị/Ban giám đốc 45 Một số vấn đề cơ bản về hợp tác xã
Môi trường pháp luật chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã
Tổ chức quản lý, điều hành hợp tác xã
Lập kế hoạch kinh doanh chiến lược
Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các DN/HTX do nữ làm lãnh đạo 
Quản trị hợp tác xã
Quản trị tài chính
Quản trị bán hàng
Quản trị Marketing
Quản trị sản xuất trong HTX nông nghiệp
Quản trị thương hiệu
Hướng dẫn triển khai chương trình OCOP
Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong các DN/HTX nông nghiệp 
Kỹ năng xúc tiến thương mại và tham gia hội trợ, triển lãm
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
2 Kế toán 10 Nghiệp vụ kế toán HTX
3 Kiểm soát 10 Nghiệp vụ kiểm soát HTX
II Đào tạo cán bộ, viên chức 4
1 Giảng viên  1
2 Cán bộ tư vấn hợp tác xã 1
5 Chuyên môn, nghiệp vụ 2
III Hợp tác đào tạo 3
1 Đào tạo giảng viên 1
2 Đào tạo cán bộ tư vấn 2
Bạn đang ở: Home Đào tạo bồi dưỡng Kế hoạch Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020