Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của Trường Bồi dưỡng cán bộ là Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh, được Chủ tịch Hội đồng Trung ương các doanh nghiệp ngoài quốc doanh quyết định thành lập theo số 424/TC/HĐTW vào ngày 05/11/1992. Trường có nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh doanh cho các đối tượng là những cán bộ quản lý các HTX, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, các cán bộ quản lý của các cơ quan thuộc Hội đồng TW và các Hội đồng ở địa phương.

Ngày 28/9/2001 được phép của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) tại văn bản số 80/BTCCBCP-CĐT và quyết định số 39/QĐLMTW của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Trường cán bộ HTX và doanh nghiệp nhỏ được thành lập trên cơ sở nâng cấp và xây dựng từ Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trường có chức năng là trường đào tạo cấp trung ương, là đầu mối đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý khu vực kinh tế hợp tác – HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt và chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn trong hệ thống mạng lưới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý khu vực kinh tế hợp tác – HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa từ trung ương đến địa phương.

Ngày 19/03/2009 được phép của các Bộ, ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 2414/QĐ-BGD&ĐT thành lập Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương trên cơ sở Trường cán bộ HTX và doanh nghiệp nhỏ. Trường có nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, xã viên và người lao động của khu vực hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương, nhiệm vụ Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, xã viên và người lao động của khu vực hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ được giao cho Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ HTX trực thuộc Trường triển khai thực hiện. Ngày 04/6/2009 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ HTX & DNN được thành lập theo quyết định số 468/QĐ-LMHTXVN của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường cán bộ HTX & DNNTrung tâm Bồi dưỡng cán bộ HTX thuộc Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương. Trung tâm có chức năng là đầu mối tổ chức, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, tổng hợp xây dựng chương trình, giáo trình đúng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của khu vực kinh tế hợp tác, HTX và doanh nghiệp nhỏ.

Ngày 12/9/2012, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ HTX & DNN được đổi tên thành Trường Bồi dưỡng cán bộ (Vietnam Institute for Cooperative and Enterprises Management – VICEM) theo Quyết định 666/QĐ-LMHTXVN của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. VICEM có chức năng chính là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý kinh doanh của hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ cho cán bộ Liên minh HTX các cấp và cán bộ chủ chốt trong các HTX, DNVVN.

Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Giới thiệu Lịch sử hình thành và phát triển