Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁC PHÒNG THUỘC TRƯỜNG

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng Phòng: Mai Thị Kiều Trang

Phó Trưởng Phòng: Đặng Thị Thanh Thủy

Chức năng nhiệm vụ

2. Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Trưởng Phòng: Vũ Thị Bích Hà

Chức năng nhiệm vụ

3. Phòng Tài chính - Kế toán

Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Hường

Chức năng nhiệm vụ

4. Phòng Hợp tác & Nghiên cứu khoa học

Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Mai

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Mạnh

Chức năng nhiệm vụ

Bạn đang ở: Home Giới thiệu Cơ cấu tổ chức